iMS VietNam hân hạnh thiết kế giao diện cho website thương mại điện tử B2B  Viet2Word.

Viet2Word là dự án thương mại điện tử mang sản phẩm hàng hóa Việt Nam ra thế giới, trong thời kỳ hội nhập.