Hỏi: Có bao nhiêu Search Engine tìm kiếm trên thế giới?

Đáp: Hiện có khoảng 250 máy tìm kiếm – công cụ tìm kiếm trên thế giới

Search Engine tìm kiếm trên thế giới
Search Engine tìm kiếm trên thế giới

 

Hỏi: Có thể cho ví dụ nhưng các seach engine nào

Đáp: Các công cụ tìm kiếm, máy tìm kiếm trên thế giới nổi tiếng như: Google, Yahoo, Bing …ASK, Lycos, msn, excite, overtune, aol, inktomi, Altavista, netscape…

Top 3 công cụ tìm kiếm
Top 3 công cụ tìm kiếm

Hỏi: Top 3 công cụ tìm kiếm hiện nay là máy tìm kiếm nào?

Đáp: Google, Yahoo, Bing